پنج‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1388

قیصر امین پور

دوباره مثل تو آیا؟دوباره مثل تو هرگز

دوباره مثل تو حاشا،دوباره مثل تو هرگز

دوباره مثل تو دیروز،دوباره مثل تو امروز

دوباره مثل تو فردا،دوباره مثل تو هرگز

دوباره مثل من آری چه بی شمار و فراوان

دوباره مثل تو اما...دوباره مثل تو هرگز

دوباره آینه زادی که در کتاب نگاهش

هزار آیه ی زیبا دوباره مثل تو هرگز

دوباره مثل تو آبی دوباره مثل تو روشن

نخیر حضرت دریا دوباره مثل تو هرگز

راضیه بهرامی

  

 * دو سال شد استاد،دو سال شد که شنبه هامان از طنین گام هایتان خالی است.