جمعه 12 تیر‌ماه سال 1388

آرزو

آسمان پر از قاصدک بود.هر طرف را نگاه می کردی قاصدک توی هوا موج می زد،پرواز می کرد.یاد «پرین» افتادم.فکر کردم می شود این قاصدک ها را گرفت یعنی؟دست داد بهشان که ببرندت به آسمان،به شادی،به آرزو...آدم ها به قاصدک ها تنه زدند و رد شدند...

گرد و غبار آسمان را پوشاند.قاصدک ها محو شدند.دستانم خالی مانده بود و می سوخت...