شنبه 21 دی‌ماه سال 1387

این دوست داشتن های بی دلیل

چون کتاب تمام شده ای 

کنارم می گذاری 

حالا که در من 

قصه ای تازه آغاز شده است 

 

«مهدیه نظری» 

 

*هفته ی دوم فرجه ها هفته ی زیر و رو کردن کتابهای شعر است!