پنج‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1387

به مناسبت بزرگداشت فردوسی

یک مکالمه ی واقعی:

-یک دوست:گفتی ادبیات می خونی؟

-من:اوهوم.

-بعد چند واحد شاهنامه دارین؟

-توی لیسانس چهار واحد.

-چه جالب!بعد دیکته تون چند واحده؟

-چی؟

-دیکته.مگه ادبیات نمی خونی؟