پنج‌شنبه 8 شهریور‌ماه سال 1386

خیلی دور،خیلی نزدیک

تو هستی

دورتر از ستاره های آسمانی در مه

و نزدیک تر از خورشید در ظهر گرم تابستان

این چنین می گذرد

روز و روزگار من با تو

اردیبهشت ۸۶